Privacybeleid

Tijdens de behandeling bij de diëtist wordt uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en streeft samen met u naar een optimale samenwerking.

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk

Diëtistenpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via het 1ste contact met de diëtist. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer/ mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met de derden

Diëtistenpraktijk zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan
andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting (patiëntendossier??) organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (emailadres). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 0115-620416 of via info@dietistlotjevaes.nl

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling bij mij als diëtist dan hoor ik dat graag van u. Door middel van een gesprek wil ik proberen uw ontevredenheid weg te nemen. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Klachtenloket Paramedici. Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl. In deze brochure vindt u informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.

Mocht u niet tevreden zijn over mij of de behandelingen en komen we er niet samen uit?Dan kunt u uw klacht indienden bij de klachtencommissie Paramedici 1e lijn (postbus 1161, 3800 BD Amersfoort)